Wdatf World Defence Anti Terror Federation
Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

 

Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun Oluşumu

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından sonraki olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek bir başkan üç asil üye ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir Başkan vekili ve bir raportör seçerler.

Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı suçlarından hükümlü bulunmamak gerekir. 

Üyelerden biri hukukçu olması şarttır. Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyelerden birinin ölümü, istifası veya çekilmiş sayılması halinde, Federasyon Başkanı yedek üye sırasına göre görevlendirme yapar, Yedek üyenin görev süresi, yerine geçtiği üyenin kalan görev süresi kadardır. Disiplin Kurulu toplam üye sayısının, yedek üyeler göreve çağrılmış olmasına rağmen üçten aşağı düşmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.           

Kurulun görevleri

Disiplin Kurulu; DefenceAntı-Terror dalında faaliyette bulunan kulüp, dernek kurum ile kuruluşlar ve eğitmen menajer, yönetici ile görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar. 

Kurulun Toplanması ve Karar Alma Usulü

a-Disiplin kurulu, disiplin ile ilgili bir gündem oluştuğunda veya gerekli görüldüğü halde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Gündem başkan tarafından düzenlenir.

b-Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde; Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan tüm kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. 

c-Başkanın bulunmaması halinde; başkan vekili, başkan vekilinin de bulunmaması halinde; toplantıya katılan en yaşlı üye disiplin kuruluna başkanlık yapar.

d-Mazeretsiz olarak üst üste iki kere toplantıya katılmayanın üyeliği düşer ve çekilmiş sayılır.

Disiplin Cezaları ve Ceza Tanımları ( Disiplin Cezaları )

a-İhtar Cezası-Kulüp, dernek veya ilgililerin ceza konusu işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve aynı davranışı tekrarlamamaları için kendilerine yazılı olarak yapılan bildirimdir.

.b.3.Hak Mahrumiyeti Cezası-Kişinin disiplin kurulu tarafından belirlenecek müsabakalara iştirak etmekten; hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan; Federasyon yönetimi ve kurullarında görev almaktan veya kulüp, dernek yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan; kulüp mensubu olarak veya kuruluş mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmak ve yazışmaktan men edilmesidir.

Hak Mahrumiyeti cezası iki türlüdür:

c.1. Süreli Hak Mahrumiyeti-Bir aydan az, beş yıldan fazla olamaz.

c.2. Sürekli Hak Mahrumiyeti-Kişilerin disiplin talimatının Hak Mahrumiyeti Cezası başlıklı bölümünde yazılı faaliyetlerinden sürekli olarak men edilmesidir.

d-Para Cezası-Yakın savunma federasyonu  ile ilgili olarak, asgari ve azami hadleri her yıl yönetim kurulunca tespit olunan meblağın gelir olarak Federasyon hesabına ödenmesidir. Disiplin Kurulu, olayın mahiyetine göre vereceği diğer cezalara ilaveten sembolik para cezasında  da hükmedebilir.

f-Tescil İptali Cezası-Kulübün, derneğin, eğitimci, gözlemcinin, ve ilgili kişinin disiplin cezasını gerektiren bir eyleminden dolayı federasyondaki sicil kaydının silinmesi ile faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır.

Hüküm Bulunmayan Haller

10-Kurul bu talimatta yer almayan eylemler hakkında Yakın savunma Federasyonu yönetmelik ve kurallarına göre karar verebilir. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal neticesi olduğu iddiası geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. Disiplin Talimatına aykırı hareket edeni cesaretlendiren, yardım eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.

Teşebbüs

11-Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hâllerde, tayin olunan ceza en fazla yarısına kadar indirilebilir.  

Tahrik

12-Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, tayin olunan ceza en fazla üçte birine kadar indirilebilir. Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıla çevrilir.

Takdiri Azaltıcı Sebepler

13-Disiplin kurulu, tahrik sebebi ile azaltmadan ayrı olarak, cezayı azaltacak takdiri sebepleri dikkate almak suretiyle cezanın yarısına kadar indirim yapabilir.

Tekerrür

14-Ceza aldığı sezon içerisinde aynı konuda cezayı gerektirir eylemde bulunanlar için tayin edilecek ceza, yarısı nispetinde arttırılır. 

İçtima

15-Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp birlikte karırı verilir.

 

 

Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi

16-Bu Talimata göre eğitimlerden men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar yabancı ülkede işlendiği takdirde, tayin edilecek cezalar bir kat arttırılır. 

Tahkikat ve Ceza Zamanaşımı ( Tahkikat Zaman Aşımı )

17-Olay tarihten itibaren, ihtar cezasını gerektiren fiillerde altı ay, yarışmalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yıl, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yıl geçmesine rağmen disiplin kuruluna sevk edilmemiş olaylarla ilgili tahkikat yapılamaz. 

Ceza Zaman Aşımı

18-İhtar cezaları altı ay, müsabakadan süreli hak mahrumiyeti cezaları iki yıl içerisinde uygulama konulmaz ise ortadan kalkar. Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği veya ceza infazının herhangi bir suretle kesildiği günden işlemeye başlar. 

Tahkikat ve Ceza Zaman Aşımının Kesilmesi

19- Disiplin Kurulunun tahkikat ile ilgili işlemleri başlatması ve cezaya karar vermesi, tahkikat zamanaşımını, kararın infazına dair her tür işlem ceza zamanaşımını keser.

 

 

Disiplin Suçları 

Federasyona Karşı İşlenen Suçlar 

Kasıtsız ve Kasıtlı Fiiller                                                       

Kasıtsız Fiiller

20-Federasyon ile yetkili makam ve mercilere karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız olarak yerine getirilmemesi veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,

Federasyon ve yetkili merciler tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata süresinde cevap verilmemesi, eksik veya yanlış cevap verilmesi,

Federasyon, yetkili makam ve mercilere karşı yerine getirilen görevlerden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi, Mazeretsiz olarak teşekkül veya sporcunun madalya törenine katılmaması,

Bu fiilleri ilk kez işleyenler, ihtar veya üç aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Eylemin tekrarı halinde disiplin talimatının Kasıtlı Fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

Federasyonun mevzuatına kasten aykırı harekette bulunanlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde; altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Kasıtlı Filler

21-Federasyon mevzuatına, yetkili makam ve mercilerin emirlerine kasten aykırı harekette bulunulması, federasyonun prestijine ve kamp - hazırlık dönemlerinin motivasyon ve ciddiyetine, Defence anti-terror imajına, marka değerine zarar verebilecek, yayılmasını, ilgi görmesini, gelişimini olumsuz etkileyebilecek şekilde gerçeğe aykırı beyanat verilmesi, açıklama yapılması ve davranışlarda bulunulması,

Centilmenliğe Aykırı Hareket

2-Müsabaka öncesinde, müsabaka sırasında veya sonrasında onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan, kural dışı hareket edenler; bu hususlarda ayrı cezası

Hakaret veya Küfür

23-Her nerede olursa olsun Devletimizin Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Spor Bakanlığına, Genel Müdürlüğe veya görevlilerine, herhangi bir Federasyona, Federasyon mensubuna veya Federasyonların yönetim, denetim, denetleme, disiplin kurullarına veya üyelerine, eğitimcilire, Yakın savunma eğitimi ile ilgili kişilere hakaret edenler; altı aydan üç yıla kadar eğitimlerine men ve - veya aynı sürede hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçunu protokol tribününde veya görevi sırasında işleyenler ile basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır. Hakaret veya Küfür suçu müessir fiille birlikte işlendiği takdirde, sürekli hak mahrumiyeti veya sürekli müsabakalardan men cezası verilebilir.

 

Müessir Fiil

24-Cumhurbaşkanına, Başbakana, Spor Bakanına, Genel Müdüre veya Genel Müdürlük görevlilerine, herhangi bir Federasyon mensubuna veya Federasyonların yönetim, denetim, denetleme, disiplin kurulu üyelerine karşı müessir fiilde bulunanlar; bir yıldan beş yıla kadar eğitimlerden men ve - veya aynı sürede hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Müessir fiilin oluş şekli ve sonuçlarına göre verilecek ceza sürekli hale çevrilebilir. 

Müessir Fiil

25.1-Kulüp veya dernek Yöneticisi veya eğitmenlere eğiticilere karşı işlenirse; altı aydan iki yıla kadar eğitmenlikten men ve - veya aynı süre ile hak mahrumiyeti,

Sahte evrak Kullanımı

26-Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş, sahte veya gerçeğe aykırı bilgiler içeren belgeleri kullanarak yarışmaya katılanlar, üç aydan üç yıla kadar eğitmenlikten men ve-veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Ceza Süresini Bitirmemek

27-Eğitimci men cezası bulunmasına rağmen beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakaya katılanlar ile bunu temin veya teşvik edenler; üç aydan bir yıla kadar eğitimlerden men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek

28-Hak mahrumiyeti cezası bulunmasına rağmen, cezasına uymayanlar; üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

29-Federasyondan izin almaksızın yurtdışında faaliyet düzenleyen veya yabancı bir ülkenin ulusal veya uluslar arası faaliyetlerinde görev kabul eden veya eğitimlere katılanlar; üç aydan altı aya kadar eğitimlerden men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Onuru Kırıcı Davranışlar

31-Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türkiye’nin veya yabancı bir milletin onurunu kırıcı davranışta bulunanlar; hakaretamiz, provokatif, ırkçı davranışlar sergileyenler bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men ve - veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır. Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir

Soruşturma–Savunma-Tahkikat-Karar ( Kurula Sevk )

41-Disiplin Kuruluna sevk işlemi Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Federasyon Başkanına devredebilir. Federasyon Yönetim Kurulu şampiyonalarda; şampiyona Başhakeminin ve Federasyon Gözlemcisinin raporunu, il bazındaki şikayetlerde il temsilcisinin raporunu, diğer durumlarda da şikayetin niteliğini değerlendirerek, kişi veya kuruluş hakkında disiplin soruşturması açılmasına veya disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.

Soruşturma

42-Sevk yazısına bağlı soruşturma Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması gerektiği yolundaki kararının disiplin kuruluna gönderilmesi üzerine başlar. Her disipline sevk edilenler için raportör tarafından bir disiplin dosyası tutulur.

Disiplin Kurulu, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Disiplin Kurulu, soruşturması başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerek gördüğü takdirde; rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Sözlü ifadeler yazılı hale getirilip, ifadeyi verene imzalattırılır. Tanıklar tebligat takip eden beş gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar.

Disiplin Kurulu gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar ile tahkikat yapılan olayda sevki yapılmayan ancak olaya adı karışan diğer sorumlular hakkında da disiplin işlemleri başlatabilir, disiplin kurulu'nun dış yazışmalarını kurul başkanı veya vekili yürütür.

Savunma

43-Savunma alınmadan ceza verilmez. Savunmayı, Disiplin Kurulu ister. Savunma yazılı veya sözlü olabilir. Kişi ve kulüp veya dernek başkanı veya başkanın görevlendireceği kuruluş yetkilileri veya avukat tarafından savunulur.

Savunma verilmesine ilişkin tebligat, disiplin talimatında belirtilen usullerden birisiyle kulübe, kişiye veya kişinin mensubu olduğu kulübe ulaştığı zaman muhatabına tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 5 gün içinde savunma vermeyenler veya yazılı savunması gelmeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Süre hesabında tebligatın yapıldığı gün dikkate alınmaz. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz.

Karar

44-Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç üç ay içinde karar verir ve Kararlar işbu talimatta belirlenen şekilde cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına şeklinde verilir. Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti, başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça belirtilir.

Tebligat-Kararların Tebliği (Tebligat )

46-Disiplin Talimatı gereğince ilgilisine yapılacak tebligat; ilgilisi tarafından Federasyona yazılı olarak bildirilen faks, elektronik posta adreslerine yapabileceği gibi posta, elden yazılı tebliğ,Federasyonun Resmî İnternet Sitesinden duyurma yolları ile de yapılabilir. Bu usullerden hangisi ile olursa olsun yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır. Kişiler hakkında bağlı bulunduğu kulüp veya derneğe yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır. Sürelerin hesaplanmasında tebligatın yapıldığı gün dikkate alınmaz.

Kararların Tebliği

47-Disiplin Kurulunun gerekçeli kararı, disiplin talimatının “Tebligat” başlıklı maddesinde belirtilen usullerden birisi ile muhatabına tebliğ edilir. 

Soruşturmanın İadesi

50-Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı veya ilgili kişi veya kulüp veya derneğin disiplin kurulundan kararın yeniden incelenmesini veya cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine disiplin kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra ve inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.  

Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz ( İtiraz mercileri )

51-Disiplin Kurulunun kesin olmayan kararlarına karşı, tebliğlerinden itibaren yedi gün içinde, itirazını federasyona edilebilir.

İtirazın Usulü ve İncelenmesi

52-Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, ilgili kişi, kulüp, dernek veya kuruluş tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan itiraz yapılmamış sayılır.

Çeşitli Hükümler ( Disiplin Talimatının Bütünlüğü )

53-Federasyonca çıkarılan diğer talimatlara, bu talimattaki hükümlerle çelişen veya bu talimattaki hükümleri azaltan, arttıran, ortadan kaldıran veya değiştiren hükümler konulamaz. Bu kabil hükümler yok hükmündedir.

Farklı Hüküm Halinde Uygulama

54-Fiilin işlendiği zaman yürürlükte olan disiplin talimatı ile sonradan yürürlüğe giren disiplin talimatı hükümleri birbirinden farklı ise lehe olan hüküm uygulanır.

Yürürlük

 

Madde-55-Bu talimat Dünya yakın savunma Federasyonu resmi internet sitelerinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 66- Bu Talimatı Yakın savunma Federasyonu Başkanı yürütür.