Wdatf World Defence Anti Terror Federation
KURULLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 

- YÖNETİM  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Yönetim Kurulu federasyonun yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Federasyonu temsil görevi yönetim kurulu başkanına aittir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.
 2. Federasyonun gelir ve gider hesaplarında işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmaktır.
 3. Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
 4. Yönetim Kurulu ve federasyon başkanı, genel kurulun kararlarını federasyonun amacı ile ilgili işlerini yürütür.
 5. Kulüpler, şirketler, derneklerin  vb. isteklerini değerlendirir, onların arasında yakınlaşmayı sağlar.
 6. Araç, gereç, eğitim, sağlık, kamp, eğitimci alma verme, tesisler, lokal, yayın, eğitmen, yönetici, yarışmalarda, öncesi ve sonrası sosyal güvenlik gibi ve benzeri konulardaki sorunlarına çözüm getirmeye çalışır.
 7. Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve uygular, gerektiğinde yasalar çerçevesinde ücretli kişi çalıştırabilir. İnternetten faydalanır, Bilgisayar ağı kurar, yetişmiş idareciler, eğitmenler ve kursiyerlerden faydalanır.
 8. İlgili mercilerden izin almak koşulu il e lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.
 9. Yönetim Kurulu kendi içinden ve dışarıdan en fazla 50 kişiyi As Başkan olarak görevlendirebilir. As başkanlar görevlerini tüzüğün 19/1 maddesinde yazılı olan hususlar doğrultusunda yaparlar. Yönetim kurulu üyesi olmayan as başkanlar yönetim kurulu kararı ile atanır. Dışarıdan atanmış olan as başkanlar yönetim kurulunun kararı  ile  görevinden alınabilir.
 10. Yönetim Kurulu as başkanlara bağlı olarak alt kurullar oluşturabilir.
 11. Alt kurulların görevleri yönetim kurulunun alacağı kararlar ile belirlenir ve talimat olarak duyurulur. Alt kurullarda görev yapan üyeler yönetim kurulu kararı ile federasyon tüzüğünün 27. maddesinde yazılı olan haklardan faydalanabilirler.

 

- DENETLEME KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Denetleme  kurulu  Federasyon  tüzüğüne  ve  mevzuata  göre  federasyonun  çalışıp  çalışmadığını, yasalarımıza  göre  aykırılık  olup  olmadığını kontrol etmek ve  yönetim  kurulunun  faaliyetlerini  yakından  takip  etmek,
 2. Gelir  ve  gider  hesaplarını  bir  yılı  geçmeyen  aralıklarla  kontrol  etmek,
 3. On  beş  gün  önceden  bildirmek  suretiyle  defter  ve  kayıtları  istedikleri  her  zaman  denetlemek,
 4. Yapılan  denetleme  sonuçları  ile  uyarı, ihtar, ikaz vs.  gibi  konuları  tutanak  tutarak  dosyalamak,
 5. Denetleme  sonuçlarını  toplandığında  genel  kurula  sunmak, ayrıca  tüzükte  ve  mevzuatta  belirtilen  diğer  görevleri  yerine  getirmek,
 6. Aykırılık  durumu  tespit  edildiğinde  yazı  ile  yönetim  kuruluna  uyarı  yapmaktır.
 7. Yönetim  kurulunun  uyarıya  uymadığı  durumda  denetleme  kurulu  olağanüstü  genel  kurul  çağrısı  yapabilir  veya  durumu  yetkili  mercilere    bildirir.

 

- GENEL  SEKRETER  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Federasyon  yetkilileri  ile  diğer  kurum  ve  kuruluş  yetkilileri  arasında  icra  edilecek  faaliyetlere  yönelik  görüşmeleri  planlamak,
 2. Federasyonla  ilgili  planlı  olarak  yapılması  gereken  görüşme  ve  ziyaretlerin  yıllık  olarak  planlamasını  yapmak,          
 3. İhtiyaç sahibi birimlerin satın alma taleplerini toplamak,
 4. Düzenlenen  faaliyetlere  iştirak  eden  katılımcılara  mütekabiliyet  esasına  göre  verilecek  olan  hediye  ve  anı  objelerini  tespit  etmek, gerekli  planlama  ve  temin  işlemlerini  gerçekleştirmek,
 5. Bütçe ve ödenek onayı verilen talepleri  Başkanlık onayına sunmak,
 6. Genel Sekreter ve yardımcıları olarak federasyonun yazışmaları, ileriye  yönelik  hedeflerine  ulaşması  amacıyla  gerekli  planlamaları, raportörlük ve sekretarya görevlerini yapmak,
 7. Federasyonun en yetkili organı olarak Asbaşkanların ve Mali Sekreterin çalışmalarını yakından takip etmek,
 8. Yönetim kurulu toplantılarında gündemi hazırlamak, kararları deftere işlemek, gereken kararları ilgililere bildirmek,
 9. Üye kayıt, karar ve evrak defterleri ve dosyalarını tutmak,
 10. Genel kurula verilecek çalışma raporları ile bilânçoyu üyelerle görüşerek düzenlemek,
 11. Federasyon Başkanı’nın ve Yönetim Kurulu'nun kendisine vereceği diğer görevleri yapmaktır.
 12. Genel sekreter bu görevi karşılığında, federasyon tüzüğünün 27. maddesinde yazılı olan haklardan faydalanabilir. Ödenecek miktarı genel kuruldan yetki alarak yönetim kurulu belirler.
 13. Federasyona üye olmayan kişi veya kişilere ( 2 kişiyi geçemez ) Genel Sekreter yardımcısı olarak yönetim kurulu kararı ile görev verilebilir. Bu  yardımcılar  Planlamadan  Sorumlu  Genel  Sekreter  yardımcısı  ve  Yazı  İşlerinden  sorumlu  Genel  Sekreter  yardımcısı  olarak  görevlendirilirler.   
 14. Genel sekreter yardımcısının koşullarını da ücretli veya fahri olmak üzere yönetim kurulu belirler. Bu görevleri karşılığında tüzüğün 27. maddesinde yazılı olan haklardan faydalanabilir.
 15. Genel sekreterin onaylamadığı işlerin çözümü yönetim kurulunda kesinlik kazanır.
 16. Bütün resmi evraklarda (giden ve gelen evraklarda) dilekçe vs. belgelerde sorumluluğu esastır.

 

- MALİ  SEKRETER  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Federasyonun  parayla  ilgili  işlerini  yürütmek,
 2. Gelir  ve  gider  belgelerini  Başkanla  beraber  imzalamak,
 3. Gelir  ve  giderlerle  ilgili  işlemleri  defterlere, formlara  ve  makbuzlara  işlemek,
 4. Gelir  ve  gider  dosyalarını  saklamak,
 5. Kanunun  zorunlu  kıldığı  defterleri  tutmak,
 6. Üye aidatlarını, bağışları  ve  gelirleri  kasa  alındısı  karşılığında  toplamak, saklamak, harcamaları  yapmak, aldığı  ve  harcadığı  işlemler  için  sıra  numarasını  izleyen  makbuzlar  kesmek, harcamaları  yönetim  kurulu  kararı  ve  başkanın  onayıyla  yapmak,
 7. Yanında  federasyonun  parası  olarak  bulundurduğu  para  miktarını  her  zaman  yönetim  kurulu  belirler, fazla  paraları  federasyonun  hesabının  bulunduğu  bankaya  yatırmak,
 8. Federasyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.
 9. Başkana  karşı  başkan  olmadığı  zaman  yerine  vekalet  eden  başkan  vekiline  karşı  sorumluluğu  esastır.
 10. Bu  görevleri  karşılığında  tüzüğün  27.  maddesinde  yazılı  olan  haklardan  faydalanabilir. 

 

- BAŞKAN YARDIMCISI  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Federasyon  Başkanı'nın  tüm  görev  ve  sorumluluklarının  icrasında  yardımcı  olmak,
 2. Federasyon  yan  kurullarının  işleyişini  ve  faaliyetlerini  koordinatör marifetiyle   takip  ve  kontrol  etmek,
 3. Federasyonun  faaliyetlerine  yönelik  projeler  üretmek, 
 4. Kurullardan  koordinatör  kanalıyla  kendisine  arz  edilen  projeler  hakkında  değerlendirme  yapmak  ve  uygun  bulunanları  Federasyon Başkanı'na  arz  etmek,
 5. Yürütülen  projelerin  durumları  veya  sonuçlarıyla  ilgili  Federasyon Başkanı'na  rapor  vermek,
 6. Federasyon  Başkanı  adına  Federasyon  yan  kurullarında  çalışan  Başkan/Asbaşkanlar  ile  üyelerin  performans  değerlendirmelerini  yapmak, 
 7. Federasyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

- GENEL KOORDİNATÖR  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Kurulların çalışma disiplinlerini geliştirmek,
 2. Kurulların  eşgüdümünü sağlamak  suretiyle  aynı  amaç  ve  hedef  doğrultusunda işbirliğini  sağlamak,
 3. İcra  edilen  faaliyetlerde  devamlılığı  tesis  etmek,
 4. Kurulların  birbirini  tamamlayıcı  uyum  ve  ahenk  içerisinde  çalışmalarına  imkan  yaratmak,
 5. Yürütülmekte  olan  veya  planlanan  projelerde  ilgili  kurullar  arası  koordinasyonu  sağlamak,
 6. Kurullardan  kendisine  iletilen  projeler  hakkında  değerlendirme  yapmak  ve  uygun  bulunanları  Federasyon  Başkan  Yardımcısı'na  arz  etmek,
 7. Koordinatör  Federasyon'a  Yakın  Savunma  Sanatı'nın  geliştirme  ve  yaygınlaştırma  çalışmaları, ulusal/uluslararası  organizasyon  faaliyetleri, lig  düzenlemeleri, tesislerin  işletilmesi/idare  edilmesi  ve  ilgili  talimatların  hazırlanması,   Yakın  Savunma  Sanatı'nı  kamuoyu  gündemindeki  yerinin  ve  prestijinin  artırılmasına  yönelik  her  tür  çalışmaları  yapmak  ve  tavsiyelerde  bulunmak,
 8. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

Koordinatörün  almış  olduğu  kararlar  her  ne  kadar  tavsiye  niteliğinde  olmuş  olmakla  birlikte  Federasyon  Başkanı'nın  uygun  görmesi  halinde  Yönetim  Kurulu'na  teklifiyle  resmiyet  kazanır.

 

- HUKUK  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu ile diğer kurullardan verilecek hukuki konular üzerinde görüş bildirmek,
 2. Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak açılabilecek davalarda  federasyonun hak ve çıkarlarını korumak,
 3. Yurtdışı  temsilcilikleri   ile  federasyon  arasında  yapılacak  anlaşmalarda  danışmanlık etmek,
 4. Yurtdışı  temsilcilikleri  ile  federasyon arasında oluşabilecek  muhtemel  anlaşmazlıkların çözümü  için  uluslararası mahkemelerde açılabilecek  davalarla  ilgili,  gerekli  olan yurtdışı bağlantılarını  ve  iletişimini  sürekli  suretle  işler  halde  bulundurmak,
 5. Federasyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

   

-BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ KURULU  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ;

 1. Federasyonun WEB sitesini kurmak ve ihtiyaçlara göre tekrardan düzenlenmesini yaparak sürekli işler halde bulundurmak,
 2. Federasyonun elektronik iletişim ağını kurmak ve işletmek,
 3. Federasyon genelinde kullanılacak olan basılı evrakların, afişlerin, broşürlerin dizayn ve tasarımını yaparak yeterli miktarda hazır bulundurulmasını sağlamak,
 4. Federasyona amaçlarına yönelik teşkilatında bulunan tüm elektronik malzemelerin bakım onarım işlemlerini sağlamak,
 5. Elektronik malzeme alımlarıyla ilgiliteknik danışman sıfatıyla tekliflerde bulunmak,
 6. Federasyonun ulusal ve uluslararası platformlarda düzenleyeceği yarışma, kurs, seminer, ve etkinliklerde ihtiyaç duyulacak tüm elektronik malzemelerle ilgili gerekli araştırmayı yaparak, etkinliğin icra edileceği yer ve zamanda faal olarak hazır bulunma,
 7. Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmaktır.
   

- SAĞLIK  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Kursiyer, eğitmen ve gözetmenlerin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu bir sisteme bağlamak,
 2. Kursiyerlerin, eğitmenlerin ve gözetmenlerin periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 3. Kursiyer, eğitmen ve gözetmenlerin, eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlamak,
 4. Kursiyerlerin karşılaşabilecekleri psikolojik problemler karşısında danışmanlık yapmak,
 5. Kursiyer, eğitmen ve gözetmenlere ilkyardım  konusunda  seminerler  düzenlemek,
 6. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

- TEŞKİLATLANMA  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Federasyonda  görev  yapan  kurulların  görev  ve  sorumluluklarını  göz  önünde  bulundurarak  gerekli  olan  kurullar  içi  teşkilatlarla  ilgili  çalışmalar  yapmak ve Federasyon Başkanı’na  kadro  teklifinde  bulunmak,
 2. Federasyon  genel  merkezinin  yurtiçi  ve  yurtdışı  temsilciliklerle olan   hiyerarşik  yapısını  ve  iletişimini  tesis  ederek  devamlılığını  sağlamak,
 3. Yurtiçi  ve  yurtdışı  temsilciliklerle olan yatay  ve  dikey  bilgi  akış  usullerinin  zaman  ve  periyotlarını  belirlemek,
 4. Federasyonun  bölge  ve  il  temsilcilerinin  performans  değerlendirmelerini  yaparak  federasyon  başkanına  bilgi  vermek,
 5. Kurullarda  ve  temsilciliklerde  görev  alacaklarla  ilgili  ön  koşulları  ve  kriterleri  belirlemek,
 6. Federasyon  genel  merkezi, yan  kurulları  ve  diğer  bağlı  birimlerinin  faaliyetlerinin  aksaksız  yürütülebilmesi  amacıyla  teşkilatlarında  bulunması  gereken  demirbaş  malzeme  ihtiyaçlarını  tespit  ve  gerektiğinde  revize  etmek,
 7. Federasyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

- BASIN  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Yurtiçi  ve  yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve reglamanlarının takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,
 2. W.D.A.T.F. ile  ilgili  yurtiçi  ve  yurtdışında  kitle  iletişim  araçları  vasıtasıyla  yapılan  tüm  olumlu  veya  olumsuz  yazılı  veya  görsel  öğelerin  takibini  yapmak  ve    Federasyon  Başkanı’na  rapor  etmek,
 3. D.A.T.  organizasyonlarının televizyon, radyo ve internet aracılığıyla her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanması hakkı Federasyona ait  olduğundan, bu  hakkın  kullanımı  ile  ilgili  kuruluş  veya organizatörler ile  görüşmeler yapmak,
 4. Reklam  ve  Tanıtım  ile  Halkla  İlişkiler  faaliyetlerini  sorumlusu  Asbaşkanlar  marifetiyle  yürütmek  ve  takibini  yapmak,
 5. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

REKLAM  VE  TANITIM  ASBAŞKANI  GÖREV/SORUMLULUKLARI

 1. D.A.T. alanındaki çalışmalar ile  elde edilen ulusal ve uluslararası başarıların tanıtılması yönünde  basın  ve  yayın  organlarıyla  işbirliği  içinde  olmak,
 2. D.A.T. sisteminin  reklam  ve  tanıtımı  konusunda,  kitle  iletişim  araçlarını  kullanarak geniş  kitlelere  ulaşmayı  hedef  alan kapsamlı  çalışmalar  yapmak,
 3. Federasyonun  yurtiçi  ve  yurtdışında  düzenleyeceği yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin  bilgilendirme  ve  tanıtımlarını  Dış  İlişkiler  Kurulu  ile  koordineli  bir  şekilde  icra  etmektir.
 4. Yürüttüğü  tüm  faaliyetlerle  ilgili  olarak  Kurul  Başkanına  karşı  sorumludur.

HALKLA  İLİŞKİLER  ASBAŞKANI  GÖREV/SORUMLULUKLARI

 1. Federasyonun  yurtiçi  ve  yurtdışında  düzenleyeceği yarışma, toplantı, seminer  ve faaliyetlere  iştirak  edecek  olan  organizasyon  görevlileri  dışındaki  kişilerle  ilgili  tüm  faaliyetleri  yürütmek,
 2. Federasyon  Başkanı'nın  görevlendirmesi  halinde konuşma  görevlerini, basın  konferanslarını, toplantıları, kongreleri  düzenlemek  ve idare  etmek, 
 3. Federasyon  Başkanı'nın  katılımcılardan  uygun  gördüklerine  takdim  edeceği  hediye  ve  anı  objeleriyle  ilgili  takdim  töreninin  gerekli  hazırlık  ve  sunum  işlemlerini  gerçekleştirmek,
 4. Görevliler  haricindeki  katılımcılara tanıtım  amaçlı  hazırlanan  malzemelerin ( broşür, anı  objesi  vs.)  dağıtımını  organize  etmektir.
 5. Yürüttüğü  tüm  faaliyetlerle  ilgili  olarak  Kurul  Başkanına  karşı  sorumludur.

 

- ORGANİZASYON  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Federasyonun ulusal ve uluslararası platformda  düzenleyeceği  yarışma, kurs, seminer ve etkinliklerin  örnek  seviyede  icra  edilebilmesi  amacıyla gereken hususları tespit ederek bu konularda çalışmalar yapmak,
 2. Yurtiçi  ve  yurtdışında  icra  edilecek  faaliyetlerin  daha  önce  yapılanlardan  daha  üst  seviyede  takdir  görmesi  için  projeler  hazırlayarak  Federasyon  Başkanı’na  teklifte  bulunmak,
 3. Federasyon Yan Kurul Başkanları ile gerekli koordinasyon ve iletişimi sağlayarak organizasyonların istenen amaca ulaşmasını sağlamak,
 4. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

SOSYAL  İŞLER  ASBAŞKANI  GÖREV/SORUMLULUKLARI

 1. Sosyal  sorumluluk  projeleri  hazırlamak,
 2. Tebrik  ve  taziye  mesajları  hazırlamak,
 3. Özel  günlere  yönelik  günün  anlam  ve  önemine  yakışır  faaliyetler  planlamak,
 4. Federasyonda  görev  yapan  personelin  moral  ve  motivasyonunu  artırıcı  faaliyetler  düzenlemektir.
 5. Yürüttüğü  tüm  faaliyetlerle  ilgili  olarak  Kurul  Başkanına  karşı  sorumludur.

 

- EĞİTİM  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. D.A.T. sistemi ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını saptamak,
 2. Kursiyer, antrenör, yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi, geliştirilmesi için eğitim plan ve programları ile öğretim programlarını hazırlamak, bu amaçla; kitap, dergi  gibi  eğitsel  yayımlar  ile film v.b. yayınları sağlamak,
 3. Eğitimin kalitesinin  ve  verimliliğinin  artırılması  için  eğitim  sistemini  sürekli  olarak  gözden  geçirmek,
 4. D.A.T. sistemi ile ilgili standart eğitim programını düzenlemek,
 5. Kursiyer eğitimleri ve kamplarının programlarını hazırlamak,
 6. İller düzeyinde D.A.T. eğitimi ile ilgili olarak eğitmen ve diğer elemanların çalışmalarını izlemek, bu çalışmaları rapor halinde  federasyona sunmak,
 7. D.A.T.  sisteminin  yaygınlaştırılması  amacıyla  öncelikli  olarak  üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında ders programına alınması için çalışmalar yapmak,
 8. D.A.T.  sisteminin  İlköğretim, lise ve dengi  okullarda  seçmeli  ders  statüsüne  girebilmesi   için  Milli  Eğitim  Bakanlığı ile çalışmalar  yaparak projeler üretmek,
 9. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

 

- DIŞ  İLİŞKİLER  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve reglamanlarının takibini yapmak,
 2. Ülkemizde yapılacak olan uluslararası temas, seminer, toplantı ve yarışmaların yazı, reglaman ve davetlerini hazırlamak,
 3. Federasyonun  yurtiçi  ve  yurtdışında  düzenleyeceği yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin  bilgilendirme  ve  tanıtımlarını  Basın  Kurulu  ile  koordineli  bir  şekilde  icra  etmek,
 4. Ülkemize gelecek yabancı uzman ve katılımcılara refakat etmek, onlara aydınlatıcı bilgiler vermek,
 5. Yurtdışındaki  ülke  temsilcilikleri  ile  federasyonun  iletişimini  tesis  ve  koordine  etmek,
 6. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

- MERKEZ  HAKEM  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Bölge  ve  illerdeki  hakemlerin  kararlarına  karşı  yapılacak  itirazları  incelemek  ve  sonuca  bağlamak,
 2. bölge  ve  illerdeki  hakemleri  denetlemek, gerekli  tedbirleri  almak, gerektiğinde  ilgili  hakemlerin  görevlerine  son  verilmesi  için  federasyona  teklifte  bulunmak,
 3. Hakem  terfi  tekliflerini  incelemek  ve  sonuçlandırmak,
 4. Görev  yapan  lisanslı  ve  vizeli  hakemleri  kontrol  etmek,
 5. Bölge  ve  il  hakem  kurullarının  işleyişini  kontrol  ve  takip  etmek,
 6. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

 

DAN  SORUMLU  ASBAŞKANI  GÖREV/SORUMLULUKLARI

 1. Dan sınavına katılacak eğitmenlerin Federasyonca belirlenen kriterlere uyup uymadığını kontrol etmek,
 2. Federasyonun diğer  kurullarıyla  müşterek çalışmalar yapmak, dan sınavlarını talimatlara göre yapılmasını sağlamak,
 3. Federasyonca düzenlenen dan sınavlarında görevlendirilmeleri durumunda komisyon üyeliği yapmaktır.
 4. Yürüttüğü  tüm  faaliyetlerle  ilgili  olarak  Kurul  Başkanına  karşı  sorumludur.

 

- AR-GE  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. D.A.T.  sisteminin  dünya  üzerindeki  diğer  sistemlerden  daha  fazla  kabul  görmüş duruma  gelmesi  için  gerekli  araştırmaları  yaparak  projeler  üretmek,
 2. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

- SPONSORLUK  KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 1. Federasyonun ulusal ve uluslararası  platformlarda  icra  edeceği  özel  faaliyetlere  yönelik  gerekli  sponsorluk  anlaşmaları yapmak,
 2. Federasyonunun  yurtiçinde  sürekli  olan  faaliyetlerine  yönelik  uzun  süreli  sponsorluk  anlaşmaları  için  girişimlerde  bulunmak  ve  bu  anlaşmaların  devamlılığını  sağlamak,
 3. Federasyon  Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

- DANIŞMA KURULU  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI

 

1-         Danışma Kurulunun görevi, Federasyon Başkanı ya da Yönetim Kurulunun           kendisinden görüş istediği hususlarda tavsiye kararları almaktır.
 
2-         Danışma Kurulu bu çerçevede;


a)         Federasyon programında yer alan  ulusal ve uluslararası  faaliyetlerde , talimatlar  
             ve  reglemanların hazırlıkları aşamasında fikir ve düşüncelerini belirtebilir,

b)         Federasyonun Genel Talimatlarını takip eder aksaklıkları ortadan kaldıracak fikirler      üretir,

c)         Federasyonun faaliyetlerinin düzenli ve doğru yürütülmesi için tecrübe ve bilgilerini
            aktarır, 
d)         Federasyonun faaliyetlerinde karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde danışmanlık
             yapar, fikir beyan eder,

e)         Federasyonun ana hedeflerinden olan, Yakın Savunma Sporunun gelişmesini, her yaş
             gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak , eğitimler            düzenlemek  için gerektiğinde Federasyon çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla    fikir beyan eder ,

f)         Yakın Savunma sporunun altyapısı ve eğitimine ilişkin hazırlanacak projeler de fikir      beyan eder,

g)         Mevcut yasa, kural ve talimatları ile ek yada değişikliklerinin, uygulanmasını
             kolaylaştırmak amacıyla  açıklayıcı bilgiler hazırlar ve ilgili kurullara bildirir,